boo energi logo boo energi logo
Jumbo Generell

Tryggt och säkert!

Avtalsvillkor elhandel

Uppdaterad: 8 februari 2024

Ta del av våra avtalsvillkor för elhandel nedan. Har du några frågor är du alltid välkommen att vända dig till oss på kundservice så hjälper vi dig.

Vi har i texten nedan valt ut de mest väsentliga delarna från Boo Energis allmänna avtalsvillkor. Sammanfattningsvis kan vi säga att våra avtalsvillkor är generösa. Vi vill att våra kunder stannar för att de är nöjda med oss, inte för att de valt ett elavtal med lång bindningstid. 

Längre ned på sidan finner du våra olika avtalsvillkor i sin helhet i PDF format. 

Sammanfattning av Boo Energis allmänna avtalsvillkor för konsumenter och små företag2

Bundet elpris.

Avtal om Bundet elpris innebär att Boo Energi levererar el till ett avtalat pris under en tidsbestämd period, med en (1) månads uppsägningstid. I god tid innan avtalstidens slut meddelas att ett nytt avtal behöver tecknas.

Avtalet övergår till Rörligt elpris med 1 öre/kWh exkl. moms i extra påslag för de som inte gör något val i avtalsförslaget eller inkommer med uppsägning senare än en månad före avtalstidens utgång.

Bundet elpris omfattar kostnad av elkraft1, elcertifikat, 110% klimatpositiv el, Boo Energis inköpskostnader och påslag samt moms. 

Rörligt elpris

Alla nya kunder får ett timavräknat rörligt elpris som innebär att Boo Energi köper el på Nordpools spotmarknad i aktuellt elprisområde och levererar el timme för timme. Kunden debiteras i efterskott för den faktiska elanvändningen. Boo Energi anmäler alltid till aktuell elnätägare att avräkning ska ske timme för timme.

Priset omfattar kostnad av elkraft1, elcertifikat, klimatkompensation, Boo Energis påslag och moms.

Boo-portföljen

Boo-portföljen - en sammanslagning av flera kunders samlade elvolym – är ett 100% rörligt timavräknat elpris för varje enskild kunds uttagsmönster, där aktuell månads sammanlagade utförda prissäkringar (vanligtvis motsvarande 60-95% av den levererade volymen) räknas av och det finansiella värdet fördelas på hela portföljens levererade elvolym. Prissäkringar görs upp till 36 månader framåt, där kommande närmsta månaderna vanligtvis har en högre säkringsnivå än efterföljande månaderInköp görs upp till 36 månader framåt i tiden där kommande närmsta månaderna vanligtvis har en högre säkringsnivå än efterföljande månader. 

Vid avyttrade volymer lägre än 1 500 000 kWh sker ingen finansiell avräkning. Resultatet tillfaller kvarvarande kunder. Om avtal tecknas ca 20 dagar innan tänkt leveransstart sker första månadens leverans till rörligt elpris, för att månaden därefter påbörja leverans med Boo-portföljen.

Priset omfattar kostnad av elkraft1, portföljens förvaltade resultat, elcertifikat, klimatkompensation, Boo Energis påslag samt moms.

Uppsägningsvillkor Rörligt elpris och Boo-portföljen

Avtalsformen Boo-portföljen löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader + innevarande kalendermånad. För rörligt elpris är uppsägningstiden tre (3) veckor.

Förtida upphörande

Om Kunden inte fullföljer överenskomna avtal skall Kunden utge ersättning till Boo Energi för resterande tid av avtalet. Ersättningen för Fastprisavtal beräknas till 20 % av uppskattad förbrukning under resterande del av avtalsperioden i hela månader till avtalat elhandelspris exkl. energiskatt och moms, samt med tillägg för fasta avgifter, om inte Boo Energi kan påvisa högre skadebelopp.

Ersättningen för Boo-portföljen beräknas utifrån värdet av utförda prissäkringar fram till överenskommen uppsägning enligt avtalsvillkor träder i kraft. Kundens förbrukningsuppgifter skall baseras på den av elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen för anläggningen.

Betalningsvillkor

Fakturering sker vanligtvis en (1) gång per månad för inköp gjorda mellan den första och sista dagen i föregående månad. Betalning skall vara Boo Energi tillhanda senast den sista vardagen i efterföljande kalendermånad.

Övrigt

Boo Energi reserverar sig för senarelagd leveransstart som beror på att vi fått felaktiga sakuppgifter från kunden eller om händelser utanför Boo Energis kontroll inträffar.

Boo Energi ansvarar ej för eventuell lösen av befintligt avtal med föregående elhandelsföretag. Om Kunden skickar in avtalet till Boo Energi utan att någon produkt markerats skall avtalet anses utgöra ett avtal enligt § 2 Rörligt elpris.

Vi gör en sedvanlig kreditprövning på alla våra kunder.  

1 Nordpools aktuella spotmarknadspris, Svenska Kraftnäts volymvägda timpris + andra löpande kostnader till SVK, räntekostnader, inköpskostnad elkraft samt obalanskostnader.

2 Med små företag menas företag med färre än 50 anställda och vars årsomsättning eller årliga balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Allmänna avtalsvillkor gällande elhandel för konsumenter och företagare från och med 2015-12-11.

pdf ikon Allmänna avtalsvillkor för konsument EL 2012 K (rev)

pdf ikon Allmänna avtalsvillkor för företag EL 2012 N (rev)

Komplement till ovanstående avtalsvillkor gällande elhandel för konsumenter och företagare från och med 2015-12-11.

pdfSärskilda villkor konsument (rev)

pdfSärskilda villkor företag (rev)

Boo Energis särskilda avtalsvillkor gällande elhandel för konsumenter och företagare.

pdfSärskilda avtalsvillkor Konsument - Boo Energi

pdfSärskilda avtalsvillkor Företag - Boo Energi

 Boo Energis avtalsvillkor Boo-portföljen.

pdfSärskilda avtalsvillkor Boo-portföljen

Boo Energis avtalsvillkor för autogiro.

Särskilda avtalsvillkor för autogiro. (länk)

Boo-appen användarvillkor

Här kan du läsa Boo-appens användarvillkor.

 Ångerrätt 14 dagar i enhet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

link web marketing 256Distansavtalslagen

 

Alla rättigheter Boo Energi 2024