boo energi logo boo energi logo
Jumbo autogiro

Smidigt och enkelt

Autogiro

Uppdaterad: 22 mars 2023

Då elräkningen kommer varje månad kan det vara skönt att använda sig av autogiro för att spara tid. Pengarna dras automatiskt från ditt konto. Ett bekvämt sätt att betala och du behöver inte vara orolig för att missa någon betalning. Fakturan kommer som vanligt, via papper till din brevlåda, eller som en bilaga till din e-post så du ser hur mycket pengar som kommer att dras. 

Villkor för autogiro 

§ 1. Parter
Boo Energi ekonomisk förening, org.nr. 714000-0204, nedan kallad Boo Energi. Boo Energi fakturerar och tillhandahåller autogiro även på uppdrag av Boo Energi Försäljnings AB, org.nr. 556492-3901. 

§ 2. Fakturering och betalningsvillkor
Kontohavaren faktureras via e-faktura. Kontoutdrag utfärdas varje månad tillsammans med fakturan. Av kontoutdraget framgår periodens ingående saldo, elkostnader för föregående period, inbetalningar, räntor, avgifter, utgående saldo samt lägsta belopp att betala. På kontoutdraget anges betalningens förfallodag, normalt den sista vardagen i månaden, med vilket menas den dag, som betalningen skall vara bokförd på Boo Energis konto. Energikontoinnehavaren kan välja att betala enligt ett av nedanstående betalningsalternativ:

Kontohavaren betalar i förskott ett belopp överstigande kontoutdragets utgående saldo och utnyttjar då kontots sparfunktion. Uppkommet tillgodohavande på kontot berättigar till tillgodoränta baserad på Riksbankens vid var tid gällande referensränta och beräknas på tillgodohavandet varje dag, s.k. dag-för-dag ränta. Beräknad tillgodoränta gottskrivs kontot månadsvis. Kontohavarens inbetalningar på kontot behandlas i enlighet med lag (1944:181) om redovisningsmedel. Kontohavarens behållning omfattas ej av insättningsgaranti enligt lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Högsta belopp att ha innestående på sitt energikonto är ett prisbasbelopp, för närvarande 44 000 kr.

Om kontoutdragets utgående saldo betalas debiteras inga räntor eller avgifter förutom månadsavgiften, som påförs i samband med fakturering.
Kontohavaren delbetalar och utnyttjar då kontots kreditfunktion. Kontohavaren skall i sådant fall varje månad i vart fall erlägga ett visst lägsta belopp. Lägsta belopp att betala baseras på kreditnivån och anges på fakturan. Understiger fakturans belopp lägsta belopp att betala behöver dock endast fakturans belopp betalas. Boo Energi äger rätt att när som helst ändra nivån för lägsta belopp att betala. Boo Energi äger rätt att avräkna alla inbetalningar efter eget bestämmande, vilket normalt innebär att erhållna inbetalningar i första hand avräknas mot avgifter, i andra hand mot ränta och i tredje hand mot kapital.

§ 3. Autogiro och autogiromedgivande
Kontohavaren måste i kontoansökan ange uppgifter så att betalning till Boo Energi kan ske genom debitering av kontohavarens bankkonto, annat motbokslöst konto i bank eller person- eller plusgirokonto (”betalkonto”). Kontohavaren medger i sådant fall att uttag får göras från angivet betalkonto. Kontohavaren accepterar att banken skall godkänna att betalkontot får användas för autogiro samt att banken och Boo Energi har rätt att i vissa fall avbryta anslutningen till autogiro. Boo Energi erbjuder två alternativ vid autogirodragningar: Betalkontot belastas med ett fast belopp. För det fall lägsta belopp att betala enligt kontovillkoren är högre än det fasta beloppet, belastas dock kontot med det högre beloppet. Betalkontot belastas med samtliga kostnader som belastats kontot.

Kontohavaren förbinder sig såväl gentemot Boo Energi som mot banken att senast bankdagen före förfallodatum hålla erforderligt belopp tillgängligt på betalkontot och medger att uttag från betalkontot får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter. Kontoförande bank är ej skyldig att prova behörigheten av eller i förväg meddela begärda uttag. Utdrag redovisas på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om kontohavaren får ett annat betalkonto eller byter bank. Kontohavaren kan genom kontakt med Boo Energi senast fem bankdagar före förfallodatum begära att uttag stoppas. Kontohavaren kan genom kontakt med banken senast fem bankdagar före förfallodatum stoppa alla uttag från Boo Energi. Har stoppet ej hävts inom två månader har Boo Energi rätt att häva autogirofunktionen och energikontot. Medgivandet gäller tills vidare och kan av kontohavaren genom meddelande till Boo Energi eller banken återkallas. Medgivandet upphör då senast inom fem bankdagar. Bankgirocentralen (”BGC”) har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Bankkontohavaren medger att uppgifter ur bankens register om betalkontots nummer och adress får sambearbetas med BGC uppgifter till ett register.

§ 4. Räntor och avgifter
Vid delbetalning belastas kontot med räntor och avgifter. Dessa ingår i underlaget för följande månaders ränteberäkning. Krediträntan, som är en månadsränta, baseras på en årsräntesats om referensräntan plus åtta procentenheter. Krediträntan beräknas på kvarvarande saldo från
föregående månad samt på kontoutdraget redovisade transaktioner. Tillgodoränta, som är en
månadsränta, baseras på en årsräntesats om referensräntan minus 1 procentenhet. Uppläggningsavgiften och månadsavgiften för Energikontot anges i särskild prislista avseende Energikonto.

§ 5. Misskötsel
Vid försenad eller utebliven betalning påförs kontot en påminnelseavgift som för närvarande är 60 kr. Eventuella inkassokostnader påförs enligt gällande lag. Vid försenad eller utebliven betalning tillämpas en dröjsmålsränta baserad på kontots kreditårsränta plus 5 procentenheter. Boo Energi har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Boo Energi bestämmer. Registrering i missbruksregister kan komma att ske i fall då kredit sägs upp på grund av utebliven eller gravt eftersatt betalning, gravt överskriden kreditgräns eller på grund av att kredit beviljats under falska förutsättningar. Vid uppsägning av energikonto förfaller skulden till omedelbar betalning efter förfallodatum enligt ordinarie inkassorutiner. En skuld som kvarstår efter uppsägning återförs vad gäller kapitalbeloppen till ursprunglig faktura och utgör då inte längre kontoskuld utan skuld för levererad nyttighet/tjänst. Denna kapitalskuld kan bli föremål för de reglerade sanktioner som finns till berörda nyttigheter, t.ex. frånkoppling på grund av bristande betalning.

 

 

Alla rättigheter Boo Energi 2024