boo energi logo boo energi logo
Jumbo Klimatpositiv

Vi klimatkompenserar extra

Miljö och hållbarhet

Som kund hos oss kan du alltid välja ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor – sol, vind, vatten och biokraft, som är 100 procent miljömärkt. Vi klimatkompenserar dessutom extra för all el vi säljer, vilket gör den miljömärkta elen även är 110 procent klimatpositiv.

Du kan välja på två energimixer när du tecknar ett elavtal på Boo Energi. 

1. 110% klimatpositiv el (100 % miljömärkt + 10 % klimatkompensation):  
El som kommer från enbart 100 % förnyelsebara energikällor, sol, vind, vatten och biogas. 

2. Nordisk energimix (ospecificerad energimix + 10 % klimatkompensation):
Elen kommer från ospecificerade energikällor som även är fossila. 

Det innebär att all el vi säljer klimatkompenseras. Om du väljer alternativ 1, är du med och vänder utsläppsproblematiken åt rätt håll genom att minska utsläppen globalt för varje kilowattimme du använder. 

Namnlös 1000 360 px

Vår miljömärka el är från förnyelsebara energikällor och 110 % klimatpositiv. 

 Diagram till hemsidan mindre

Klimatpositiv el

Vi på Boo Energi tror på långsiktigt samhällsansvar och vi ska vara en aktiv del i att vända den negativa trenden av alla koldioxidutsläpp som sker globalt. Därför klimatkompenserar Boo Energi all el vi säljer samt att våra kunder även erbjuds att köpa el som till 100 % är producerad från förnyelsebara energikällor.

Genom kombinationen 100% förnyelsebara energikällor och klimatkompensationen motsvarande 10% av elanvändningen, leder det till att den miljömärkta elen får ett nettopositivt utsläppsvärde, mer känt som uttrycket klimatpositiv el.

Resultatet blir en minskad global miljöpåverkan.

Väldigt kort innebär klimatpositiv el, att vi klimatkompenserar för mer än vad som släpps ut, även ur ett livscykelperspektiv. Bilden nedan blir större om du klickar på den. 

Illustration Klimatpositiv

Nedan förklarar vi mer ingående hur det går till:.  

Ursprungsmärkning av el

För att kunna garantera ursprunget på den el vi säljer måste vi köpa så kallade ursprungsgarantier (UG). UG är ett elektroniskt certifikat som visar hur och var den el vi säljer är producerad. Det är Energimyndigheten som godkänner vilka produktionsanläggningar som har rätt att få UG och det är även energimyndigheten som utfärdar UG.

All miljömärkt el vi sålt mellan 2014 – 2022 har vi köpt in ursprungsgarantier för.

Bäck

Klimatpåverkan 

Även vår miljömärkta el har en påverkan på vårt klimat om vi ser till ett livscykelperspektiv. För att räkna ut våra utsläpp använder vi The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), som grund för uträkningarna. GHG-protokollet är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser.

Vi skriver mer om GHG-protokollet och hur det fungerar längre ned på sidan.

Varför klimatkompenserar vi? 

Vi på Boo Energi tror som sagt på långsiktigt samhällsansvar och att vi aktivt måste vara en del i att vända den negativa trenden av alla globala koldioxidutsläpp.

Även den el som är förnyelsebar ger utsläpp, sett ur ett livscykelperspektiv. För Boo Energis valda miljömärkta energimix ovan blir utsläppen 12,56 g CO2/kWh ur ett livscykelperspektiv.

För att täcka upp för beräknade livscykelutsläppen klimatkompenserar vi i två hållbarhetsprojekt. Projekten innebär att fossila bränslen byts ut mot förnyelsebara bränslen samtidigt som projekten ska ge en miljö, ekonomisk och social förbättring över tid. Projekten är Golden Standardcertifierade, och tredjepartgranskade av FN. Läs om projekten under ”Hur vi klimatkompenserar”.

Storleksordningen vi klimatkompenserar extra för motsvarar 10% av såld elvolym, där miljövärdet vi använder i beräkningarna är senast uppdaterade residualmixvärdet (se text längre ner).

Residualmixvärdet som används för 2022 års beräkningar har ett utsläppsvärde på 467,62 g CO2/kWh. Då vi klimatkompenserar för 10% av såld volym (som i vårt fall är 0,00 g CO2/kWh för den förnyelsebara el vi säljer), innebär det att vi minskar våra utsläpp globalt med - 46,8 g CO2/kWh.

Om Boo Energis förnyelsebara energimix 2022 gav ett utsläpp på 12,56 g CO2/kWh ur ett livscykelperspektiv, innebär det att all klimatkompenserad och förnyelsebar el vi säljer får ett nettopositivt värde även ur ett livscykelperspektiv med -24,64 g CO2/kWh.

110% klimatpositiv el är det uttryck som används vid beskriven åtgärd. Resultatet av investeringen innebär minskad global miljöpåverkan, samt bättre ekonomiska och sociala förbättringar över tid.

Hur klimatkompenserar vi?

Vi klimatkompenserar för all el vi säljer, inte bara för den miljömärkta. 2022 har vi valt att investera i vind- och solkraft i Indien samt träkolskaminer i Nigeria.

Elen som produceras från sol- och vind i projekten är enbart från förnyelsebara energikällor och går till Indiens stadsnät och ersätter fossil energi som i huvudsak dominerar i Indien. Projekten är certifierade av Gold Standard*, som är en slags kvalitetsstämpel för projektet. 

I Nigeria omfattar projektet tillverkning och distribution av effektiva träkolskaminer som ersätter de ineffektiva spisar som för närvarande används i Nigeria. Det kommer hjälpa flera familjer att få bättre förutsättningar i sina kök samtidigt som vi minskar utsläppen av växthusgaser. Även detta projekt är Gold Standard-certifierat.

Vi vill öka medvetenheten och hoppas att våra insatser skapar förändring. 

* Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensation.

Här kan du läsa mer om de projekt vi investerat i 2023.

Här kan du läsa mer om de projekt vi investerat i 2022.

Här kan du läsa mer om de projekt vi investerat i 2021.   

Här kan du läsa mer om de projekt vi investerat i 2020.

Kina klimatpositiv 2

Beräkning av klimatpåverkan. 

För att beräkna utsläppsvärden av växthusgaser för elproduktion används den internationella redovisningsstandarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). GHG-protokollet är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Beräkningsmetoden används av företag som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. I GHG-protokollet mäts miljöpåverkan samt att den delas in i tre olika scope:

Scope 1: Direkta GHG-utsläpp.
Innefattar verksamhetens direkta utsläpp från egenkontrollerade källor.

Scope 2: Indirekta GHG-utsläpp - produktion.
Består av indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla. För el betyder det koldioxidutsläpp och kärnkraftsavfall som uppkommer under själva produktionen eller driften.

Den miljömärkta el som Boo Energi säljer producerar 100% förnyelsebar el och tillhör Scope 2 vilket resulterar i 0% koldioxidutsläpp och kärnkraftsavfall.

Om man köper el utan UG-certifiering beräknas utsläppen enligt Nordisk Residualmix* (nordisk energimix) vars aktuella koldioxidutsläppsvärde är 371,99 g/kWh.  

Scope 3: Andra indirekta GHG-utsläpp - livscykel.
Omfattar övriga indirekta utsläpp som uppkommer från källor som inte kontrolleras av företaget. När det gäller el innebär det alla utsläpp från en produktionsanläggnings livscykel (tillverkning, frakt, montering samt demontering av produktionsanläggning).

Sett i ett livscykelperspektiv, dvs vid tillverkning, frakt, montering samt demontering av produktionsanläggningen, alstras alltid energi för alla energikällor (Scope 3).  Boo Energis energimix ger ett koldioxidutsläpp på 12,56 g/kWh i Scope 3.

Förnyelsebart

Skillnad mellan såld och levererad miljömärkt el.

Vi på Boo Energi har valt att erbjuda våra kunder 100 % miljömärkt el. I de fall kunderna väljer miljömärkt el säkerställer vi att den sålda mängden el har en garanterad ursprungsmärkning (EECS-standard) från sol, vind, vatten eller biobränsle.  

Det innebär däremot inte att den el du får levererad i ditt eluttag innehåller den energimix du valt. Den blandas med all övrig såld och producerad el som finns i elnätet. Elen tar alltid närmsta vägen från produktionskälla till användning. Genom val av miljömärkt el är du med och bidrar till att utblandningen av el producerad av förnyelsebara energikällor ökar och därmed minskas utsläppen av bland annat koldioxid i energisystemet. Detta ger på sikt ett hållbart elsystem. 

Vad innebär Nordisk residualmix, även kallad nordisk energimix?

Nordisk residual/energimix är den elproduktion som är ospecificerad, den energi som blir över när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva miljöval samt till all import och export av el. Produktionsmixen är från både fossila och förnyelsebara energikällor, där andel fossilbaserad elproduktion är högre, vilket leder till högre utsläppsvärden än tex enbart förnyelsebara energikällor, som har värdet 0 i produktion.

Nordisk residualmix beräknas årligen av Energimarknadsinspektionen och är densamma för alla elhandlare i Sverige.

 

Välkommen!

Nu ändrar appen utseende
Alla rättigheter Boo Energi 2016