boo energi logo boo energi logo
Jumbo - BooAppen

Boo Energi App - Användarvillkor

Uppdaterad: 22 november 2022

1.1 Allmänt

Boo Energi Försäljning AB org. nr. 556492-3901 (“vi”, “oss” och liknande benämningar) tillhandahåller tjänster och produkter via mobilapplikationen Bright (“Appen”) och andra webbplatser, kommunikationssystem och tjänster (“Tjänsten”). Som komplement till Appen finns även modulen Mina sidor med flertalet funktioner från Appen. Syftet med Tjänsten är bland annat att möjliggöra för dess användare att förstå, kontrollera och styra sin elanvändning, kostnad och miljöpåverkan, samt få hjälp med och skapa regler för att automatiskt styra sin elanvändning baserat på pris eller miljöpåverkan. Att styra sin elanvändning kan endast göras via Appen. Alla egenskaper och funktioner, webbplatser och användargränssnitt, liksom allt innehåll och alla programvaror som är kopplade till Tjänsten benämns nedan “Utbudet”.

1.2

Dessa användarvillkor, inklusive gällande personuppgiftspolicy, (“Användarvillkor”) gäller mellan dig och oss vid användning av Appen/Mina sidor och Tjänsten. Du får endast använda Appen/Mina sidor och Tjänsten för eget icke-kommersiellt bruk, i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

2. Om tjänsten 

2.1

För att få tillgång till Tjänsten krävs tillgång till internet och en smartphone/surfplatta/dator med internetuppkoppling (“Mobila Enhet”).

2.2

För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett användarkonto (“Användarkonto”) genom att tillhandahålla vissa personuppgifter och välja ett personligt lösenord eller logga in med ditt personliga BankID. Genom att skapa ett Användarkonto accepterar och godkänner du Användarvillkoren i sin helhet.

2.3

Du får tillgång till Tjänsten genom att:

  • ladda ner Appen till din Mobila Enhet,
  • registrera ett Användarkonto och godkänna Användarvillkoren, och
  • logga in på ditt Användarkonto via Appen/Mina sidor

2.4

Genom att registrera ett Användarkonto bekräftar du att du accepterar Användarvillkoren och samtycker till att vi (och i förekommande fall våra underleverantörer och andra samarbetspartners) behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår vid var tid gällande personuppgiftspolicy, se www.booenergi.se/gdpr (“Person- och integritets uppgiftspolicy”).

2.5

Du loggar in på Appen/Mina sidor med ditt användarnamn och ditt lösenord eller sådant ytterligare inloggningssätt som vid var tid tillhandahålls i Appen/Mina sidor. Genom att logga in på Appen/Mina sidor får du tillgång till Tjänsten som från tid till annan tillhandahålls inom ramen för Appen/Mina sidor tills det att ditt Användarkonto avslutas enligt punkt 6 nedan.

2.6

Förbrukningsdata från ditt nätbolag kommer användas i Appen/Mina sidor och historisk data ligger till grund för prognostisering av förbrukning. Om vi inte har tillgång till riktiga mätvärden kan vi komma att uppskatta dessa enligt en förbrukningsschablon, för att om lämpligt korrigera dessa när riktiga mätvärden mottagits. Om det är nödvändigt för att vi ska få tillgång till din förbrukningsdata kan du komma att behöva utfärda separat fullmakt för att uppdra åt oss att inhämta sådan information för användning i Tjänsten.

2.7

Du ansvarar själv för att din Mobila Enhet uppdateras med den programvara som krävs, från tid till annan, för att ta del av Tjänsten.

2.8

Du ansvarar för all din användning av Tjänsten, för att de uppgifter som du lämnar när du skapar ett Användarkonto är fullständiga, sanningsenliga och korrekta samt att dessa hålls uppdaterade och skyddas mot obehörig åtkomst, samt att du har rätt att använda Förbrukningsdata i Tjänsten. Vi har ingen skyldighet att göra efterforskningar beträffande riktigheten i lämnade uppgifter. Användarnamn och lösenord ska hemlighållas och förvaras säkert. Du ansvarar själv för alla åtgärder som vidtas under ditt Användarkonto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt Användarkonto, ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela oss därom.

2.9

Tjänsten får användas även av minderåriga (under 18 år) under förutsättning att så sker med målsmans godkännande.

3. Meddelanden och postitionering (avser appen) 

3.1 Appen kan användas som en informationskanal varigenom vi kan skicka information med anledning av din användning av Tjänsten. Vi kan även komma att tillhandahålla erbjudanden avseende våra samt våra samarbetspartners produkter och tjänster. Sådan information kan skickas via push-notiser och andra meddelanden genom Appen. Genom godkännande av dessa Användarvillkor samtycker du till att vi får skicka ovan angivna meddelanden. Vi ber dig notera att meddelanden som mottas genom Appen och som utgör marknadsföring inte är avsedda för minderåriga.

3.2 Möjligheten att ta emot push-notiser kan regleras i din Mobila Enhet eller i Appen.

3.3 För att vissa funktioner i Tjänsten ska kunna användas Appen kan det krävas att du samtycker till att du genom din Mobila Enhet positioneras. Du har möjlighet att godkänna eller neka till detta samt till vår behandling av personuppgifter som är förbunden därmed, vilket regleras närmare i Personuppgiftspolicyn. För det fall du inte önskar detta har du möjlighet att stänga av denna funktion i din Mobila Enhet, med då kommer vissa funktioner i Tjänsten inte att fungera. Genom användande av positioneringstjänsten i Appen samtycker du till att positionering och behandling av personuppgifter sker i enlighet med dessa Användarvillkor, inklusive Personuppgiftspolicyn.

4. Pris och  villkor för betalning 

4.1

Om inget annat har avtalats är din användning av Appen/Mina sidor och Tjänsten kostnadsfri, undantaget trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör samt andra eventuella standardtaxor för datatrafik som kan tillkomma vid din användning av Appen/Mina sidor och Tjänsten och som du själv ansvarar för.

4.2

Genom en integrerad webbshop på Appen/Mina sidor kan du komma att erbjudas tillkommande tjänster och produkter (“Tilläggstjänster”). Sådana Tilläggstjänster omfattas inte av Tjänsten och avgifter för sådana kan tillkomma. I sådant fall kommer pris samt fakturerings- och betalningsvillkor samt övriga villkor anges i samband med att du informeras om sådana Tilläggstjänster och innan den aktuella Tilläggstjänsten köps.

5. Ingen ångerrätt 

Genom att skapa ett Användarkonto och acceptera dessa Användarvillkor samtycker du uttryckligen till att du får omedelbar tillgång till Tjänsten via ditt Användarkonto vilket innebär att du saknar ångerrätt eftersom Tjänsten levereras direkt genom att du kan ta del av Tjänsten. Du godkänner alltså att du inte har någon ångerrätt. Du kan dock alltid säga upp Tjänsten enligt punkt 6 nedan.

6. Uppsägning och avstängning av tjänsten

6.1

Du kan när som helst säga upp Tjänsten genom att avsluta ditt Användarkonto via Appen eller genom att kontakta oss.

6.2

Om du säger upp Tjänsten har du inte längre tillgång till Tjänsten och kan inte längre ta del av Utbudet.

6.3

Vi har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten vid brott mot Användarvillkoren, mot lag eller förordning.

7. Support 

Vid frågor eller problem med Tjänsten kontakta vår support. Även eventuella klagomål hanteras via supporten. Kontaktuppgifter anges i punkt 17 nedan.

8. Ändringaar i tjänsten oc hdessa användarvillkor 

8.1 Vi strävar alltid efter att förbättra Tjänsten och förbehåller oss därför rätten att när som helst uppdatera och förändra Tjänsten och/eller Utbudet (eller någon del därav). Detta kan till exempel innebära att alla eller delar av de tjänster och produkter som inledningsvis ingick i Tjänsten kan komma att utgå.

9. Immateriella rättigheter etc.

9.1 

Innehållet i Tjänsten, såsom text, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner, bilder samt sammanställningar av dessa, all programvara som används i Tjänsten, och innehållet i Utbudet, tillhör oss, våra licensgivare eller leverantörer (“Immateriella Rättigheter‟). De Immateriella Rättigheterna är skyddade av tillämpliga lagar, inklusive, och utan begränsning, upphovsrättslagen och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du förbinder dig att följa alla sådana tillämpliga lagar och att inte ändra eller ta bort notiser gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådana Immateriella Rättigheter.

9.2 

Mjukvara som ingår i Tjänsten och Appen/Mina sidor licensieras, och säljs inte, till dig. Genom Tjänsten ges du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, i tiden begränsad rätt att använda mjukvaran. Vi och/eller våra licensgivare eller leverantörer, såsom tillämpligt, behåller äganderätten till alla kopior av mjukvaran, även efter det att mjukvaran installerats på din Mobila Enhet och relevanta servrar. Du godkänner att vi har rätt att överlåta denna licens eller någon del därav till tredje part. Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part.

9.3

Eventuell programvara från tredje part som ingår i Tjänsten licensieras till dig antingen i enlighet med Användarvillkoren, eller i enlighet med respektive tredje parts licensvillkor för sådan programvara. Du är skyldig att iaktta och följa de eventuella villkoren för användning av sådan tredje parts programvara vid användning av Tjänsten.

9.4

Du får bara använda Utbudet för privat bruk och framställa kopior av innehållet och förfoga över dessa exemplar i enlighet med tillämplig lag. Om inte annat anges i tvingande lag har du inte rätt att anpassa, förändra Tjänsten eller Utbudet, hyra eller leasa ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt förmedla, distribuera eller överlåta Utbudet (eller del därav) eller kopior av Utbudet.

9.5

Alla varumärken, namn och loggor i Tjänsten och/eller Appen/Mina sidor är respektive ägares/licensgivares egendom. Utom i de fall som är tillåtet enligt tvingande lag är varje reproduktion, distribution, modifikation, återgivning eller publicering av något upphovsrättsligt eller varumärkesrättsligt skyddat material otillåten utan föregående skriftligt medgivande från respektive upphovsman, varumärkesinnehavare eller licensgivare.

10 Särskillda villkor för appen/mina sidor 

10.1

Du är införstådd med och accepterar att vi från tid till annan kan ge ut uppdaterade versioner av Appen/Mina sidor, och att vi kan genomföra automatiska elektroniska uppdateringar av den version av Appen/Mina sidor som du använder i din Mobila Enhet. Du samtycker till alla sådana automatiska uppdateringar i din Mobila Enhet och att dessa Användarvillkor gäller även för sådana uppdateringar.

10.2

I enlighet med punkt 9 ovan erhåller du endast en begränsad licens till Appen/Mina sidor. Vi, våra licensgivare och/eller leverantörer, såsom tillämpligt, behåller äganderätten till Appen/Mina sidor (och eventuella kopior av Appen/Mina sidor).

10.3

Följande särskilda villkor i denna punkt gäller för användning av Appen i Apple iOS-baserade Mobila Enheter (“iOS Version”) och gäller mellan dig och oss (inte med Apple Inc (“Apple”)).

a) Apple tillhandahåller App Store där du hämtar iOS Versionen.

b) Du åtar dig härmed att använda iOS Versionen enbart i enlighet med Apples vid var tid gällande villkor för App Store.

c) Vi, och inte Apple, är ensamt ansvarig för iOS Versionen samt Tjänsten och Utbudet som är tillgängligt däri. Apple har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende iOS Versionen eller dessa Användarvillkor.

10.4

Följande särskilda villkor i denna punkt gäller för användning av Appen i Android-baserade Mobila Enheter (“Android Version”) och gäller mellan dig och oss (inte med Google Inc (“Google”)):

a) Google tillhandahåller Google Play där du hämtar Android Versionen.

b) Du åtar dig härmed att använda Android Versionen enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.

c)  Vi, och inte Google, är ensamt ansvarig för Android Versionen samt de Tjänster och Utbud som är tillgängligt däri. Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende Android Versionen eller dessa Användarvillkor.

11. Personuppgifter

Genom att du lämnar dina personuppgifter vid registrering av Användarkontot och accepterar Användarvillkoren samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn, se www.booenergi.se/gdpr

12. Tillgänglighet och fullständighet 

12.1

Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi garanterar dock inte att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Tjänsten kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgänglig vid genomförande av nödvändig säkerhetskopiering, underhåll, förbättringar, säkerhetsuppdateringar eller liknande åtgärder. Vi kommer i möjligaste mån att informera dig om sådana planerade avbrott.

12.2

Förbrukningsdata och annan information som presenteras inom ramen för Tjänsten tillgängliggörs av elnätsföretag, elhandelsföretag och andra relevanta källor. Vi har som målsättning att all information i Tjänsten ska vara korrekt, fullständig och uppdaterad men kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende Utbudet som presenteras inom ramen för Tjänsten.

13. Ansvarsbegränsning

13.1

Vi ansvarar endast för direkta skador och inte för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, indirekt skada eller annan följdskada, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet kan läggas oss till last eller annars följer av tvingande lag. För det fall Appen/Mina sidor innehåller information eller länkar till webbsidor eller resurser som tillhandahålls av utomstående parter, tillhandahålls dessa endast i informationssyfte och vi har ingen kontroll och inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller resurser.

13.2

Om fullgörande av våra åtaganden avseende Appen/Mina sidor eller Tjänsten försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

14. Användartillgång och virus

14.1

Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och operativsystem för att få tillgång till Tjänsten och Appen/Mina sidor.

14.2

Du får inte missbruka Appen/Mina sidor genom att medvetet eller till följd av vårdslöshet införa virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som kan orsaka skada eller annars är tekniskt skadligt. Du får inte försöka att få obehörig tillgång till Appen/Mina sidor eller servern på vilka de lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till dem. Du får inte angripa systemet genom denial-of-service (DoS) attacker, inbegripet med inte begränsat till överbelastningsattacker. Genom att bryta mot något av ovanstående kan du göra dig skyldig till brott och vi kommer att anmäla sådana överträdelser till relevanta myndigheter. Vid brott mot ovanstående kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart att upphöra och du åtar dig att hålla oss skadeslösa med anledning av sådant brott.

15. Överlåtelse

Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

16. Tvist

16.1

Detta Avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

16.2

Om du är missnöjd med eller har klagomål avseende Tjänsten ber vi dig vänligen kontakta oss för att vi i första hand tillsammans ska söka lösa en eventuell tvist genom överenskommelse. Vid en eventuell tvist har du även rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och värdegräns).

16.3

EU-kommissionen ställer även en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med beställningar på internet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken http:ec.europa.eu/consumers/odr. 

16.4

Du har dessutom rätt att vända dig till allmän domstol.

17. Kontaktuppgifter 

Boo Energi Försäljnings AB, Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo

Tel: 08-747 51 00, E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Alla rättigheter Boo Energi 2024