boo energi logo boo energi logo

 

Boo Energis Integritetsskyddspolicy (GDPR)

Boo Energi ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet
för den personliga integriteten är starkt inom företaget och i enlighet med GDPR. 
(Dataskyddsförordningen)

Det gäller såväl behandlingen av personuppgifter om kunder och personal,
som om andra individer som kan komma att registreras i Boo Energis IT-system.

All systemutveckling, tjänsteutveckling och affärsutveckling ska ske med
respekt för den personliga integriteten och med beaktande av aktuell svensk
integritetsskyddslagstiftning. För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska
Boo Energi inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och
kostnadseffektiv teknik.

Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med
frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation. Det åligger
varje chef att sörja för att all personal som hanterar personuppgifter har tillräcklig
utbildning och tekniska resurser för att något otillbörligt intrång i en registrerads
personliga integritet inte ska förekomma.

I Boo Energi ska det finnas ett personuppgiftsombud som ska arbeta
självständigt och med tillräckliga resurser i form av exempelvis tid,
utbildning och möjligheter till effektivt samarbete med samtliga enheter. 
Personuppgiftsombudet ska granska behandlingen av personuppgifter i
företaget, påpeka brister, föra en registerförteckning över alla behandlingar,
hjälpa de registrerade, lämna registerutdrag, hålla kontakten med
Datainspektionen osv.

All personal som arbetar med systemutveckling, tjänsteutveckling, affärsutveckling
och annat som kan påverka skyddet för den personliga integriteten i Boo Energi, 
är skyldiga att samråda med personuppgiftsombudet innan förändringar i
behandlingen av personuppgifter genomförs och när nya behandlingar planeras.

 pdf ikonBegäran om registerutdrag

Alla rättigheter Boo Energi 2016