boo energi logo boo energi logo
En lysande mix

Elpriset

Vi sammanfattar året 2022

Uppdaterad: 3 april 2023

Något hände, våren 2021. Energipriserna började stiga, först sakta för att sedan öka i snabbare takt. I december 2021 hade vi ett rörligt elpris på 2,45 kr/kWh inkl. moms. Priser vi inte varit i närheten av tidigare. År 2022 nådde decembers rörlig elpris hissnande 3,70 kr/kWh, inkl. moms!

Anledningen till det höga elpriset är flera, men prisökningen startade när Ryssland inför kriget minskade sina gaslager i Europa.

I Tyskland värmer man upp sina bostäder främst med gas och man har tidigare tagit beslut om att fasa ut kärnkraften i Tyskland till slutet av 2022. När Tyskland i december 2021 stängde ner tre av de sista sina kärnkraftverk och Ryssland samtidigt minskade gastillförseln steg priset på gas i rekordfart.

Tyskland har gjort sig beroende av rysk gas och använder för närvarande mer och mer kol för att få tillräckligt med energi och tyska energipolitik har även bidragit till att Sveriges elpriser skjutit i höjden, då vår energimarknad blivit ihopkopplad med Europas.

Tyskland

Förra året 2022 hade vi lägst genomsnittspris i februari, det landande på 109 öre/KWh inklusive moms. Riktigt dyra månader fick vi sedan i augusti och september, medan den dyraste månaden någonsin föll på december.

Det är inte bara kriget som är anledningen till de höga elpriserna. Det är flera händelser som gör att vi hamnat i det läge vi är nu, där politiska beslut över tid lett till att vi inte har samma stabila och balanserade elnät mot tidigare. Nedan har vi sammanfattat några av orsakerna som lett till de höga elpriserna under året:

Elpriset

Ökad elanvändning 

De stora företagen och industrierna har ersatt fossila bränslen med el, belastningen blir extra stor under vissa tider på dygnet som gör att elpriset stiger.

Minskad baskraftproduktion

Vi har i flera års tid minskat kärnkraften vilket gör att vi inte har samma stabila grund till vår elproduktion i mellersta och södra delarna av landet. Tanken är att framför allt vindkraften ska ersätta kärnkraften, vilket kan vara en god tanke. Däremot går det inte att lagra vindkraften i stor skala, vilket innebär att vi inte blir självförsörjande av el när efterfrågan på el är stor och vindkraftsproduktionen inte är tillräcklig. Kärnkraften har skalats ner för fort ur ett energiproduktionsperspektiv, vilket gör att vi är i större beroende av el från Europa än tidigare.

Överföringsproblematik

När vi inte har samma tillgång från kärnkraften i mellersta och södra delarna av landet behöver elen transporteras från andra produktionskällor. Stamelnätet som går genom hela landet är inte upprustat för att klara av de energivolymer som behöver transporteras vid stor efterfrågan, samtidigt som Norge valt leverera mer el till Storbritannien och Europa som betalar mer, vilket också förändrar elens vägar i nätet. Även detta bidrar till att vi är i större beroende av el från Europa än tidigare.

Ryssland

Kriget

Ryssland anföll Ukraina den 24 februari 2022. Det man kunna tyda i efterhand är att Ryssland redan i slutet av 2021 minskade gaslagren vilket skapade ordentliga prishöjningar på gasen. När kriget sedan startades ökades lagerpåfyllnaden i gaslagret och vi såg en tendens till lägre priser. Detta var troligtvis Rysslands hopp om att västvärlden inte skull införa sanktioner mot dem. Ryska planenfungerade inte, vilket ledde till fortsatt ökade energipriser i Europa, då vi nu lärt oss att det är den dyraste produktionskällan som i slutändan bestämmer priset.

Vädret 

Man brukar säga att värmen vanligtvis motsvarar två tredjedelar av den totala energikonstanden. Vid kallt väder ökar därmed energianvändningen och vid milt väder minskar den. Vi har förutom i oktober inte haft så stora avvikelser från normalen när det kommer till temperatur.

Däremot blev elpriset var ovanligt högt i augusti och september när det var lite vind och vindkraften behövde ersättas av dyrare produktionskällor från Europa för att sedan sjunka kraftigt i oktober som var en mycket mild månad för årstiden med mer vind än vanligt. November började med hyfsade elpriser för att riktigt skena när minusgraderna kom på besök i slutet på månaden.

Väder

Några få positiva saker under året som gått

Det finns några få bra saker som hänt i och med den situation vi hamnat i. Det har gjort att fler av oss har börjat fundera på vad vi som enskilda individer kan göra för att använda mindre el. De skenande elpriserna har dessutom skapat ett större intresse för personer och företag att finna nya lösningar för att generera el, spara el eller skapa nya flexibla tjänster för att lösa energifrågan.

Ändrat beteendemönster 

I takt med ökade energipriser har intresset för hur vi kan använda elen mer smart ökat. Både media och branschen har varit flitiga med att informera och lära oss mer om hur vi kan hushålla med elen och använda den när efterfrågan och priset är lägre.

Vi har i vårt elnätsområde noterat att våra kunder använt 26 procent mindre el än vid samma period förra året (november/december). Vilket är bra både för vårt elnät, elbalansen i stort och det rörliga elpriset.

Beroendet av rysk gas minskar

När energifrågan kopplades till kriget har Europa till stor del stått enade för att frigöra sig från den ryska gasen. Det har resulterat i att fler hamnar byggts för att kunna ta emot gas via fartyg från andra länder, vilket ökar tillgången och skapar lägre energipriser.

Gastransport

De tre senaste åren i siffor 

Diagrammet nedan visar hur det rörliga elpriset och Boo-portföljen utvecklat sig under de tre senaste åren. Vi hade ett historiskt lågt elpris under pandemiåret 2020, då vi även hade varmt, men blåsigt.

2020 2021 2022

Priserna diagrammet och tabellen redovisas i öre/kWh och avser Boo-portföljen och Rörligt elpris som inkluderar elcertifikat samt Boo Energis inköpskostnader, påslag och moms och Svenska kraftnäts schablonmedelpris för aktuell månad. Vi anger Boo-portföljens ”baspris”, vilket är utan marknadsprisanpassning. I prisområde 3.

De tre senaste årens snittpriser för Rörligt Elpris eller Boo-portföljen (priser i öre/kWh, inkl. moms)

Tabell 3 år

Framåt 

Troligtvis kommer hela Europa fortsätta att hjälpas åt att försöka hitta lösningar för att skapa en bättre balans för vårt energisystem.

Det vi kan konstatera är att marknaden fortsatt är osäker. Vi rekommenderar fortsatt vår prismodell Boo-portföljen, som historiskt varit det bästa alternativet med ett lägre genomsnittspris över tid. Med en rekommendation menas inte att Boo-portföljen är billigast hela tiden. Historiskt har den dock varit det bästa alternativet mot Rörligt elpris samt även mer stabilt. 

Alla rättigheter Boo Energi 2024