boo energi logo boo energi logo
En lysande mix

Elpriset

Boo-portföljens prissättning

Uppdaterad: 8 november 2023

Från våren 2021 fick vi en förändring av elprisets utveckling, priserna steg under en längre period och nådde nya höga nivåer vi aldrig tidigare sett på elmarknaden. De nya höga prisnivåerna som blandades med kraftiga prisras gjorde att den instabila marknaden genererade mer oförutsedda och högre priser även i Boo-portföljen än vad vi tidigare sett.

Sedan Boo-portföljens start hösten 2015 har vi via de prissäkringar som utförts kunnat förutspå Boo-portföljens elpris ca 12 månader framåt, med en felmarginal på ca +-3 öre/kWh exkl. moms. 

I och med den nya marknaden bestämde vi oss för att ändra vår prissäkringsstrategi, för att möta upp den nya elmarknaden och dess svängningar.

Det ligger många faktorer till varför elmarknaden och elpriset nu och framöver kommer bli mer volatilt, dvs större svängningar mellan högt och lågt epris.

Det kommer även resultera i att vissa månader kommer det skilja olika mycket i fördel åt bägge håll. Därmed kommer Boo-portföljen inte alltid vara det bästa valet, men sedan starten höst 2015 och framåt är det bäst snittpris och har bäst stabilitet i prissättningen.

Den förra modellen:

Prissäkra 80% +-30% (dvs 50–110%) av beräknad volym för kommande 12 månader och därefter i fallande skala så vi hade prissäkringar upp till 36 månader framåt i tiden, men i minskad procentuell del i förhållande till den elvolym som skulle levereras.

Endast köp av prissäkringar/finansiella kontrakt utfördes.

Den nya modellen - justerad under våren 2023: 

Prissäkra 70% +-30% (dvs 40–100%) av beräknad volym för kommande 3 månader och därefter i fallande skala så vi har prissäkringar upp till 36 månader framåt i tiden, men i minskad procentuell del i förhållande till den elvolym som ska levereras.

Köp och sälj av prissäkringar/finansiella kontrakt sker.

Med nya modellen behöver vi inte prissäkra lika mycket som tidigare, men att vi ändå ges möjligheten till 100% av beräknad levererad elvolym. Dessutom har vi möjligheten att agera i marknaden genom att sälja finansiella kontrakt.

Förändringarna innebär att vi på ett bättre sätt kan hantera de svängningar nya elmarknaden medför och på så sätt skapa bättre förutsättningar till ett bättre finansiellt resultat än tidigare.

De prissäkringar som ligger sedan tidigare finns fortfarande kvar till viss del, men vi jobbar aktivt med att skapa förändringar även där utifrån nya modellen.       

Räkna

Prisets uppbyggnad i Boo-portföljen 

Nedan följer de priskomponenter som ingår i Boo-portföljen: 

 • Rörligt timavräknat elpris
 • Finansiellt resultat (+ eller -)
 • Marknadsprisanpassning de första 18 månaderna (+ eller -)
 • Elcertifikat
 • Boo Energis inköpskostnader och påslag
 • Moms

Längre ner på sidan kan du läsa mer om vad varje priskomponent innebär. 

Du kan själv påverka ditt elpris 

I och med att det är ett rörligt elpris som ligger till grund för priset i Boo-portföljen har du som kund möjlighet att påverka ditt eget elpris per kilowattimme. Det kan du göra genom att försöka flytta delar av din elanvändning till tider när elpriset är lägre. 

Det rörliga priset är de elpriser som sätts timme för timme på elmarknaden, där det är tillgång och efterfrågan som styr om priset blir högre eller lägre.

En enkel regel är att det vanligtvis är som högst elpris i veckan på vardagar mellan kl 06.00-22.59, med toppar på morgonen och när alla kommer hem från sina jobb.

Därmed är elpriset vanligtvis lägre på övrig tid. Dvs vardagar mellan kl 23:00-05:59 samt på helger, då elanvändningen inte är lika stor.

För att få bra koll på billiga respektive dyra timmar på dygnet kan ni ladda ner Boo Energis app  där redovisas aktuellt dygns och kommande dygns timpriser. Lägg gärna till dagens spotpris som din favorit på startsidan.  

Den 7 augusti kom det under tre dagar mer än 10 000 000 000 kilowattimmar över normalt 1080 1080 px 1000 360 px

Finansiellt resultat

 • Handeln utförs av certifierade elhandlare1, där resultatet i öre/kWh blir lika för alla kunder i Boo-portföljen.
 • Antingen blir resultatet ett avdrag (minusbelopp) eller en kostnad (plusbelopp) som adderas till det rörliga elpriset
 • Resultat är olika månad för månad och styrs av förhållandet mellan prissäkringsnivån och faktiskt marknadspris.

Finansiell handel är ingen fysisk elleverans. Det är en handel där man via prissäkringar framåt i tiden säkrar upp elvolymer för en bestämd period till ett bestämt pris.

Flera prissäkringar utförs, både för köp och sälj, och slås samman så att volymen på de finansiella kontrakten motsvarar 70% +-30% av den fysiska elleveransen vid ingången av aktuell månad.

När månaden är slut räknas utförda prissäkringar av gentemot utfallet av månadens marknadspris.

Mellanskillnaden av prissäkringarna och aktuella månadens faktiska marknadspris skapar ett finansiellt/ekonomiskt resultat (plus eller minus).

Ekonomiska resultatet fördelas på totala antalet levererade kilowattimmar i hela Boo-portföljen för aktuell månad, så att resultatet i öre/kWh blir lika för alla kunder.

Marknadsprisanpassning 18 första månaderna

 • Marknadspassningens storlek är olika beroende på vilken månad du går in i Boo-portföljen, men lika för alla som tecknar Boo-portföljen under en och samma månad.
 • Storleken bestäms utifrån hur framtida prissäkringar ligger till i förhållande mot befintliga prissäkringar i Boo-portföljen
 • Marknadsprisanpassningen är till för att befintliga kunder i Boo-portföljen inte ska påverkas av nytillkomna kunders prissäkringar i uppstarten, oavsett om det är positivt eller negativt.
 • Första utförda prissäkringen, som är över 18 månader, har ett annat snittpris mot Boo-portföljens befintliga prissäkringar och därmed en ekonomisk värdeskillnad under den period som prissäkringsvolymen täcker in. Resultatet är olika månad för månad, men summeras ihop och beräknas ut så att skillnaden mot Boo-portföljens ”baspris” blir lika stor i öre/kWh under hela marknadprisanpassningens tid. Värdet kan bli större eller lägre än baspriset i Boo-portföljen.

Storleken för marknadsprisanpassningen beror på när man går med i Boo-portföljen. Antingen blir det högre eller lägre mot Boo-portföljens "baspris". Baspriset är det pris som redovisas i alla prisjämföreler.

En enkel regel är att om aktuell prisnivå på rörligt elpris och fastprisavtalen är hög på elmarknaden i förhållande till Boo-portföljens baspris, blir marknadsprisanpassningen oftast en tillförd kostnad (+).

Om prisnivån omvänt är låg på Rörligt elpris och Boo-portföljen, blir marknadsprisanpassningen oftast en minskad kostnad (-). 

Vi vet aldrig i förväg vad nästa månads marknadsprisanpassning kommer att bli. Du kan ringa vår kundservice och be dem ge dig en hint för hur utsikterna ser ut framåt. Vi vet dock aldrig i förväg.

Förnybar el

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem med syfte att stimulera och öka produktionen av förnybar el på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Elcertifikatsavgiften är en lagstadgad kostnad.

Priserna kan variera mycket mellan olika elleverantörer. Fråga alltid din elleverantör hur stor  elcertifikatskostnaden är. En del elbolag lägger på en stor del av påslaget här för att kunna säga att de har låga marginaler på elpriset. 

Kostnaden för elcertifkat är lika för alla, utom undantagen nedan. 

Undantag finns för:

 • Elintensiva verksamheter som ansökt och fått godkänt avdrag av elcertifikatsavgiften för den del av tillverkningsprocessen som är elintensiv.
 • Glesbyggdavdrag i vissa kommuner.

Boo Energis inköpskostnader och påslag

Här finns de kostnader som är relaterade till elinköp och en extra avgift för att täcka bolagets drifts- och utvecklingskostnader. Denna extra avgift är densamma varje månad, oavsett de faktiska inköpskostnaderna, som kan variera från månad till månad.

Faktiska inköpskostnader inkluderar komponenter som elkraftpremie baserat på det rörliga elpriset, räntekostnader för inköp, avgifter till Svenska kraftnät, obalanskostnader och kostnader för klimatkompensation.

För att fastställa inköpskostnaden per månad används ett genomsnitt av de senaste 12 månadernas inköpskostnader, från månad 2 till 13 månader bakåt i tiden. Detta görs eftersom inköpssammanställningen inte är klar för den aktuella månaden när faktureringen görs.

Inköpskostnader: Elkraftpremie för rörligt elpris, räntekostnader inköp, avgifter till Svenska kraftnät, obalanskostnader samt klimatkompensation.

Den här kostnaden är lika för alla och denna post kan du som kund inte påverka. 

Moms

Moms läggs på alla angivna komponenter och är på 25%. 

1 Certifierade elhandlare

När våra certifierade elhandlare, som bevakar elmarknaden på heltid, ser möjligheter till att köpa eller sälja finansiella kontrakt (terminer) på elbörsen (Nasdaq) har de flera faktorer att ta hänsyn till. Bland annat:

 • Väder,
 • Valuta,
 • Svensk-, nordisk- och världspolitik
 • Fyllnadsgrad i våra vattenmagasin
 • Produktionskapacitet (vatten, vind, kärnkraft mm)

Överföringskapacitet i våra nationella och gränsöverskridande elnät.

Moms

  

 

 

 

 

 

Alla rättigheter Boo Energi 2024