boo energi logo boo energi logo
En lysande mix

Elpriset

Så här fungerar Boo-portföljen

Vi har pratat och skrivit en hel del om Boo-portföljen. Det är en avtalsform vi varit och är stolta över att kunna erbjuda alla våra kunder, oavsett om det är till dig som privatperson eller företagare. Enkelt förklarat kan man säga att Boo-portföljen ger ett riskminimerat, långsiktigt och marknadsmässigt bra elpris över tid. Boo-portföljen parerar elmarknadens kraftiga volatilitet/svängningar både uppåt och neråt.

Vi har aldrig sagt att Boo-portföljspriset är lägst hela tiden, för den unika avtalsformen är omöjlig att ta fram. Men över tid, det vill säga från starten i november 2015 fram till nu så har det varit det mer prisvärt än rörligt elpris. År 2022 har det varit extra lyckat att köpa elen via Boo-portföljen som under året varit 64 öre/kWh lägre än rörligt elpris. 

I oktober 2022 rörligt elpris ca 50 öre billigare än Boo-portföljen och i januari 2023 ca 1 krona lägre i jämförelse. En förklaring till att det rörliga elpriset blev lägre än förväntat har med klimatet att göra. När det blir mycket varmare än det brukar, det kommer vitsippor, tulpaner, smultronblommor mm i november förklarar det ovanligt milda vädret.

Vi jämför rörligt elpris med Boo-portföljen 

Diagrammet nedan visar prisskillnaden mellan Rörligt elpris och Boo-portföljen till och med mars 2023 i elprisområde 3. Priset inkluderar elkraft, elcertifkat, kundunik eluttagsprofil, påslag och moms. (inkl. moms). Exklusive marknadsprisanpassning. Från februari 2023 är priserna exkl. ursprungsgarantier.  

Boo portföljen över tid april 2023

Boo-portföljen – så fungerar den

Boo-portföljen är en produkt där vi samlar flera tusen kunders beräknade elvolym till en stor volym. Avtalsformen Boo-portföljen innebär i grunden ett 100 % rörligt elpris, timavräknat enligt varje kunds unika eluttagsmönster för aktuell månad. Innan leverans har ett antal prissäkringar utförts, som under aktuell månad räknas av löpande. Vid månadens slut skapar det ett ekonomiskt resultat (plus eller minus) som fördelas jämnt i öre/kWh för all volym som fysiskt levererats i portföljen för aktuell månad.

Eventuell marknadsprisanpassning

När kunden startar upp i Boo-portföljen utförs prissäkringar för att få stabilitet i prissättningen. Dessa ligger separat i ca 20 månader mot befintliga prissäkringar i form av ”plus eller minus x öre/kWh” fram till inköpen harmoniseras in i ”baspriset” för portföljen. Därefter tas marknadsprisanpassningen bort.

Boo Energis inköpskostnad och påslag täcker alla faktiska inköpskostnader kopplat till el samt ett påslag som ska täcka omkostnader för att bedriva och utveckla bolagets verksamhet. Lika för alla, men varierar från månad till månad, helt beroende på inköpskostnader. 

Resultatet av ovan angivna delar bildar ett slutgiltigt kundpris, där prissäkringarna gör att slutpriset till kund blir mer balanserat och tryggt än ett rörligt elpris.

Prissäkringar

Det är våra professionella elhandlare som bevakar elmarknaden på heltid och utför/köper in prissäkringar till Boo-portföljen på Elbörsen vid de tidpunkter då de anser att elen är prisvärd. Faktorer elhandlarna tar hänsyn till är bland annat väder, valuta, svensk-, nordisk- och världspolitik samt produktionskapacitet. Vanligtvis prissäkrar de motsvarande 60-95% av den prognostiserade levererade volymen. Inköp görs upp till 36 månader framåt i tiden, där de kommande närmsta månaderna har en högre säkringsnivå än efterföljande månader.

Gasledning

Vad hände på energimarknaden? 

Elprisets utveckling påverkas av många faktorer, där den producerade elen måste kunna levereras till alla delar i landet där vi använder elen i våra hushåll, företagsverksamheter osv. Det vill säga att produktion och konsumtion av el hela tiden måste vara i balans.

Ökad elanvändning i kombination med minskad baskraftproduktion och ökade överföringsproblem av el, där vi i Sverige blivit mer och mer beroende av Europa och dess energi. Detta då vi inte sett över och utfört utbyggnad av stamelnätet innan vi påbörjade nertrappning av kärnkraften. När sedan ett krig bröt ut blev därmed påverkan på elpriset än större.

Vi vill inte peka ut något parti eller block enskilt kring elnätutbyggnad och nertrappning av kärnkraft då detta pågått sedan en lång tidsperiod. 

Fram till sensommaren 2021 sa vi att priset på Boo-portföljen var budgeterbart med +- 2 öre/kWh exkl. moms, vilket hela tiden har varit korrekt. 

Elmarknaden fick sakta ökade priser, där vi passerade prisnivåer som vi tidigare inte varit med om. December 2021 blev den dittills dyraste månaden för rörligt elpris, då snittpriset landade på nära 250 öre/kWh inkl. moms.

Därefter har snittpriset för perioden jan-sept 2022 legat på 177 öre/kWh inkl. moms, och nästan alla prognoser pekade på ytterligare högre priser. Det, då framför allt augusti och september hade snittpriser på över 300 öre/kWh (inkl. moms).

När vi väl kom in i oktober (2022) hade många av oss lärt sig att hushålla med elen, vilket är positivt. Lägg därtill att vi fick den mildaste oktobermånaden någonsin i Europa, vilket gör att efterfrågan på el minskar ytterligare.

Elpriset sätts utifrån tillgång och efterfrågan. Ju lägre efterfrågan, desto lägre elpriser. Genom dessa två faktorer, hushålla med el samt rekordmild oktobermånad, har energilager i Europa fyllts på och utbudet på energi har därmed blivit större än efterfrågan.

Det i sin tur trycker ner elpriserna, vilket gör att vårt rörliga pris på el hamnade på 120 öre/kWh för oktober månad 2022 och 145 öre i januari 2023 är väldigt mycket lägre pris än vad hela energibranschen förväntat sig (inkl. moms).

 Höstbild

Hur kommer det sig att Boo-portöljen blev dyrare i oktober 2022 och de två första månaderna i år? 

Grundprissättningen i Boo-portföljen innebär att Boo Energi levererar ett 100 % rörligt elpris som räknas av mot aktuell månads sammanlagade utförda prissäkringar1 i Boo-portföljen. Därmed är det rörliga elpriset av betydelse för Boo-portföljen.

Nämnda prissäkringarna gör att slutpriset till kund blir mer balanserat och tryggt än ett rörligt elpris. Inköp/prissäkringar görs upp till 36 månader framåt i tiden där kommande närmsta månaderna har en högre säkringsnivå än efterföljande månader.

Prissäkringsgrad:

1 Vanligtvis är den prissäkrade volymen motsvarande 60-95% av den levererade volymen.

Tidigare har vi haft som mål att hamna nära 80% av volymen, vilket vi sedan en tid fått lämna. Det på grund av följande faktorer:

  1. Då elpriset haft stigande utveckling sedan våren 2021 är det svårt att lyckas finna rätt tillfällen för prissäkringar av el (alla inköp blir väldigt dyra med tiden), vilket gör att strategin justerats en del för att inte köpa allt för stora volymer till kraftigt höga priser.
  2. Prissäkringar utförs mot prognostiserad volym. Vid differenser på faktiska volymen mot den prognostiserade volymen ändras även den slutgiltiga procentuella prissäkringsnivån mot beräknade.

Väderförhållanden påverkar prissäkringsnivåns utfall. När det som i oktober var historiskt milt väder minskade elanvändningen, vilket i sin tur ger en procentuell högre säkringsnivå. Genom att vi minskat elanvändningen så pass mycket nu innebär även det att prissäkringsnivån ökar procentuellt.

pdfExempel för hur priset räknas ut för Boo-portföljen

Vi jämför Rörligt elpris med Boo-portföljen

Diagrammet nedan visar prisskillnaden mellan Rörligt elpris och Boo-portföljen. Priset som visas är öre/kilowattimme i prisområde 3, inklusive Boo Energis påslag, elcertifikat och moms, men exklusive marknadsanpassning.

Skillnad mellan BP och Rörligt över tid

Kommentar:

Det rörliga elpriset, som även har påverkan på Boo-portföljen, är i redovisningen ovan beräknat utifrån Svenska Kraftnäts månadsmedelpris. Dvs genomsnittspriset/månad för de elabonnemang i Prisområde 3 som inte är timavräknade. Boo Energis inköpskostnader, påslag, moms och elcertifikatsavgifter ingår även i angivna priser.

  • Våra kunder har nästan uteslutande timavräknat rörligt elpris, vilket innebär att du som är kund kan påverka elkostnaden genom att styra och minska elanvändningen när elen är som dyrast. Därmed stämmer inte priserna exakt med vad som står angivet ovan.

Summering oktobers ”låga” elpriser:

  • Mildaste oktobermånaden någonsin i kombination med minskad elanvändning i industri och hushåll minskar efterfrågan på el.
  • Minskade efterfrågan har skapat möjlighet till att fylla framför allt de gaslager som finns i Europa, vilket leder till att energibufferten byggts på, vilket är bra framåt.

Hur ser prognosen ut framåt? 

  • För stunden ser det lovande ut, men de lager vi har i Europa är inte i närheten i mängd av det som levererats från Ryssland, vilket gör att läget är fortsatt ostabilt vid längre köldperioder. Därmed är marknaden fortsatt osäker.
  • Rörligt elpris kan vara billigare ibland och dyrare ibland. Över tid har Boo-portföljen gett ett mer stabilt elpris än rörligt elpris, samtidigt som prissnittet varit lägre över tid.
  • Prognosen för Boo-porföljen är för närvarande ca 146 öre/kWh inkl. moms. Observera att detta är en prognos och ett genomnsitt över alla kunder som har Boo-portföljen som justeras utefter användarmönster och när du valde att teckna Boo-portföljen. 

Ett lugnare elpris med Boo portföljen 7

Så här räknar vi ut ditt kundunika månadsmedelpris: 

Aktuell månads alla timspotpriser x din aktuella månads specifika elanvändning (kWh) per timme = totalkostnad för aktuell månad.

Totalkostnad för aktuell månad / aktuell månads elanvändning (kWh) = Individuellt timavräknat månadspris (öre/kWh).

Förklaring av orden prissäkring och ekonomiskt resultat:

 1 En prissäkring är ett värdepapper/finansiella kontrakt där man avtalat en prisnivå för en bestämd mängd el över en bestämd tidsperiod. Det är ingen fysisk elleverans. Flera prissäkringar för samma period (tex månad) bildar en sammanlagrad prisbild och volym för aktuella tidsperioden.

2 Ekonomiskt resultat. Prissäkringen realiseras/räknas av mot det faktiska elmarknadspriset vid respektive tidpunkt, och skapar ett ekonomiskt resultat (mellanskillnaden på prissäkringens prisnivå mot aktuella priset på marknaden) timme för timme under aktuell månad. Sammanlagrade resultatet för alla timmar bildar ett värde (resultat i kronor) som kan bli positiv eller negativt. Resultatet fördelas på totala antalet levererade kWh i Boo-portföljen för aktuell månad, så att resultatet i öre/kWh blir lika för alla.

 

Välkommen!

Nu ändrar appen utseende
Alla rättigheter Boo Energi 2016