boo energi logo boo energi logo
Jumbo Miljö

100% förnyelsebar energi, det är rätt val!

Producera din egen förnyelsebara el!

Kanske med hjälp av sol eller vind? Här kan du läsa om hur det går till att ansluta din produktionsanläggning till vårt elnät.

Så fungerar det i korta drag

Produktionsanläggningen ansluts till din vanliga elanläggning och den el du producerar kommer i första hand att användas av dig själv och minska ditt behov av att köpa el. Om elen du producerar inte räcker för att täcka ditt behov så fungerar det precis som vanligt – då köper du el av din elleverantör via elnätet och du betalar naturligtvis bara för den el du behöver köpa.

Producerar du mer än du förbrukar kan du teckna avtal med ett elhandelsföretag om att köpa din överskottsproduktion och du kan då också ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten.

Så här går det till

När du bestämt dig för att börja producera din egen el kontaktar du en elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med oss gällande nätanslutningen och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver innan anläggningen kan anslutas till elnätet. Blanketter och mer information finns på http://www.booenergi.se/el/elnat

När vi fått besked om typ och storlek på den produktionsanläggning du tänkt installera gör vi en bedömning om din nuvarande anslutning klarar denna. Krävs det ombyggnad av din anslutning tar vi fram en offert på kostnaden till dig.

Säkerheten är viktig både för dig och för oss

Det är viktigt för både dig och oss att din produktionsanläggning ansluts på ett säkert sätt.

Vi ansvarar för nätanslutningen fram till anslutningspunkten vid din elmätare. Därefter är det du som är ansvarig. Därför är det är viktigt att du kontrollerar att anläggningen du tänker köpa är godkänd för anslutning till elnätet.

Installationen ska utföras av en behörig elinstallatör och enligt gällande standard. Anläggningen ska också vara försedd med nödvändig skyddsutrustning.

Enligt gällande standard måste din produktionsanläggning vara utförd som en fast installation, det är inte tillåtet att ansluta den med stickpropp. Mer information om vad som gäller vid installation av småskaliga produktionsanläggningar finns på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Byte av elmätare

De flesta elmätare gör inte någon skillnad på i vilken riktning elen går. Med en sådan mätare kommer både den el du tar ut från nätet och den du matar in att mätas som ett uttag och ge en felaktig kostnad på din elräkning. Därför måste vi sätta upp en mätare till som mäter den el du matar in i vårt nät. När vi fått in färdiganmälan från din elinstallatör sätter vi upp den elmätaren kostnadsfritt om den nya mätaren får plats i det befintliga mätarskåpet. Om mätaren inte får plats i det befintliga mätarskåpet så måste ni köpa ett nytt och det kan man lämpligen göra med hjälp av den elektriker som installerat anläggningen.

Avgifter och ersättningar

Om du producerar el måste du förutom ditt vanliga uttagsabonnemang också ha ett inmatningsabonnemang. Inmatningsabonnemanget mikroproduktionsabonnemang består av en fast avgift för mätning och rapportering av inmatad el.

Den 1 april 2010 ändrades reglerna för dig som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere med en produktionsanläggning som kan mata in en effekt om högst 43,5 kW. Tar du ut mer el från nätet än du matar in under ett kalenderår får vi enligt lag inte ta ut någon avgift för den mätning och rapportering av inmatningen som vi utför. Du slipper då den fasta avgiften i inmatningsabonnemanget.

Inmatningen måste enligt ellagen alltid mätas per timme vilket innebär att du har möjlighet att sälja ditt överskott till en elhandlare och även har rätt till elcertifikat om produktionen överstiger 1 MWh.

Vill du veta mer?

På webbplatsen www.vindlov.se, som drivs av Energimyndigheten och flera andra myndigheter, finns information för dig som funderar på att sätta upp ett eget vindkraftverk. Du hittar också information på Energimyndighetens webbplats.

Mer information

pdfPrisblad Nätavgifter Mikroproduktion
pdfTillämpningsvillkor inmatning av mikroproduktionsanläggningar

Vanliga frågor & svar om solceller

 • Behöver jag bygglov för att installera solceller?
  Ta alltid kontakt med byggnadskontoret på din kommun för att få reda på lokala bestämmelser.
   
 • Vad är det för skillnad på solceller och solfångare?
  Ibland förväxlas solceller, som ger el, med solfångare, som ger värme i form av varmvatten eller varmluft, med det handlar om två helt olika tekniker för att utnyttja solenergin.
   
 • Vad är en växelriktare?
  Eftersom solcellsmoduler producerar likström och det svenska elnätet har växelström ska en växelriktare, vilken omvandlar likströmmen till växelström, monteras mellan solcellerna och byggnadens elcentral.
   
 • Hur mycket el ger solceller i Sverige?
  Den effektiva produktionen från solceller i Sverige är 600–900 kWh per installerad kW och år, beroende på var och hur systemen monteras.
   
 • Måste jag be mitt elnätsbolag om tillstånd för att producera el?
  Ja – anslutning av en produktionskälla till elnätet måste alltid godkännas av ditt elnätsbolag, även om det sker inom den egna byggnadens elinstallation och produktionen är mindre än vad du förbrukar. Detta motiveras inte minst av säkerhetsskäl; vid arbete på ledningsnätet måste elnätsföretaget kunna stänga av all produktion på ett säkert sätt.
   
 • Vilka överenskommelser ska göras med elnätsföretaget?
  Följande skall dokumenteras skriftligt:
  • Teknisk information om anläggningen till elnätsföretaget
  • Överenskommelse om anslutning och förändrat abonnemang med elnätsföretaget
  • Föranmälan till elnätsföretaget 
  • Färdiganmälan till elnätsföretaget
 • Behöver jag hjälp med anslutningen?
  Den elektriska anslutningen ska göras av en behörig elinstallatör. Detta arbete ska anmälas till ditt elnätsbolag via en föranmälan och efter medgivande från elnätbolaget får arbetet påbörjas
   
 • Vem ansvarar för elsäkerheten?
  Du ansvarar själv för elsäkerheten inom din anläggning. Gränsen där ansvaret övergår till elnätsföretaget är vid anslutningspunkten. Den ligger normalt strax före elmätaren och dess huvudsäkringar.
   
 • Behöver jag en ny elmätare?
  En del mätare kan omprogrammeras på plats, om det inte går så byts mätaren ut utan kostnad för kunden. Många har en mätare för inmatning och en annan för utmatning.
   
 • Hur mycket kostar det att ansluta en anläggning till elnätet?
  Att ansluta en produktionsanläggning till en befintlig konsumtionsanläggning (innanför elmätaren) är kostnadsfritt under följande förutsättningar:
  • Produktionen är mindre eller lika stor som konsumtionsabonnemanget (max 63A)
  • Konsumtionen är större än produktionen under kalenderåret
 • Vad gäller för nätanslutning av solcellssystem?
  Du måste anmäla till ditt nätbolag att du tänker installera en solcellsanläggning på din byggnad. Om du vill sälja din solel måste du kontakta en elleverantör som är villig att köpa elen och sedan upprätta ett avtal med denne. 
   
 • Hur stora är investeringskostnaderna för solceller?
  Kostnaden för solcellsystem i Sverige ligger i intervallet 40 000–150 000 kronor per kW. Cirka 50 000 kronor (exklusive moms) per kW är en tumregel som brukar användas för solcellssystem av standardtyp, medan kostnaden för byggnadsintegrerade solceller ligger något högre.
   
 • Hur mycket lägre elräkning får jag om jag installerar solceller?
  Den effektiva produktionen från solceller i Sverige är 600–900 kWh per installerad kW och år, beroende på var och hur systemen monteras. Detta motsvarar en besparing på 600–1100 kronor per år och installerad kW med dagens elpriser (inklusive skatt, nätavgift och moms).
   
 • Finns det något statligt stöd för installation av solceller?
  Ja, det finns ett nytt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, dvs såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner. Mer information om stödet och hur man söker finns på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se.
   
 • Om du vill sälja din solel, finns det några alternativ på marknaden som man inte vet är lagliga. 
  Några elförsäljningsbolag betalar för överskottselen.
  • Förbrukningen i huset är alltid netto, sedan beror det på om man erhåller överskott därutöver.
  • Ett krav är att man måste förbruka mer än vad man producerar (nettoförbrukare)
  • Man har avräkning tim. /tim., obligatoriskt med timavräkning.
  • Betalar till kund spotpriset som beräknas enligt NordPool tim/tim, alt. ett fast belopp /tim
  • Krav på att man måste vara elhandelskund.
  • Man har en begränsning av hur mycket el man köper.
  • Ny mätare måste installeras av kundens nätbolag (är kostnadsfritt) med nytt anläggningsid.
   (finns två alternativ, nettomätare eller en mätare för inkommande och utgående) Kostnader för utökning av elskåp m.m. får ofta kunden stå för. 
  • Man har ofta tillsvidareavtal med några månaders uppsägning.
 • Nettoavräkning.
  Nätbolagen nettoavräknar förbrukningen per månad för respektive kund 
  • Skillnaden är att nätbolagen inte hanterar pengar.
  • Man ser netto hur mycket som gått åt under respektive månad och debiterar kunden  elkostnader efter den mätningen.
  • Överskottet som kan bli vissa månader hanteras olika. En del bolag får man ackumulera sitt överskott en månad och kvitta mot en månad med underskott, andra bolag erhåller man i princip ingen ersättning för sin överskottsenergi.

Finns något energibolag som har nettoavräkning, som även är ett försäljningsbolag.

 • Enligt ett nytt utredningsförslag gäller följande per 2013-06-14
  • Den som producerar förnybar el ska få skattereduktion med ungefär samma belopp som producenten skulle tjäna i ett nettodebiteringssystem.
  • För att kunna få skattereduktion får man inte vara renodlad elproducent utan man ska vara en elanvändare som kompletterar sitt köp av el med egen elproduktion. 
  • Enligt förslaget ges därför skattereduktion endast för den förnybara el som matats in på elnätet och som motsvaras av samma mängd köpt el.
  • Skattereduktionen ska ges med två gånger energiskattesatsen för el, blir ca 60 öre per kilowattimme, men inte för mer än 10 000 kilowattimmar under ett kalenderår. Skattereduktion kan därför utgå med högst ca 6 000 kronor per år.
 • Stödets omfattning från och med 1 februari 2013 angående solceller.
  Stödnivån från och med den 1 februari 2013 är maximalt 35 procent av investeringskostnaden. Taket för stöd per solcellssystem är på 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.  Tidigare var det för solel/solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Inkomna ansökningar som ännu inte har fått beslut kommer att hanteras enligt den nya förordningen som gäller från och med 1 februari 2013. Länsstyrelserna kommer att fortsätta att besluta kring ansökningar som ligger på kö när det är klart hur 2013 års medel kommer att fördelas vilket kommer att ske under februari månad. 

  De projekt som har avslutats senast den 31 januari 2013 får stöd utbetalt enligt de gamla villkoren. De projekt som avslutas efter den 1 februari 2013 får stöd utbetalt enligt de nya, ändrade villkoren.

  Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.
   
 • Hur söker man?
  Ansökan om stöd ska göras på ansökningsblanketten som skickas till Länsstyrelsen som fattar beslut om stöd.
   
 • När kan du söka? 
  Om du som sökande är ett företag får du inte påbörja arbetet innan du ansöker om stöd. Övriga sökande måste inkomna med en ansökan om stöd inom sex månader från det att arbetet påbörjades. Arbetet måste vara slutfört den 31 december 2016. 
   
 • Vem ska man fråga?
  Länsstyrelsen svarar på frågor angående stödet
  Energimyndigheten svarar på specifika frågor och har anmälningsblanketten
  Energirådgivaren i kommun kan man diskutera lite allmänna frågor med

Bra länkar:

Information om skatteåterbäring från Skatteverket
www.energimyndigheten.se
www.elsakerhetsverket.se
www.energiforsk.se
www.svensksolenergi.se (branschorganisation)
www.solelprogrammet.se

 • Finns det någon svensk branschorganisation för solceller?
  Ja, Svensk Solenergi företräder Sveriges solenergiföretag. www.svensksolenergi.se.

Anders Dahlin


08-747 51 60
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016