boo energi logo boo energi logo
Jumbo Klimatpositiv

Vi klimatkompenserar extra

Klimatpositiv el

Vi på Boo Energi vill medverka till en hållbar framtid och värnar om den fantastiska värld som vi fått förmånen att vistas på. Den globala uppvärmningen innbär mycket mer än att det blir några grader varmare. Vårt klimatsystem är komplext och en global medeltemperaturökning leder till  en utveckling som kan få förödande konsekvenser för hela vårt ekosystem. Vi har inte tid att vänta! 

Kina står för hälften av världens utsläpp. 

Vi på Boo Energi medverkar till att  öka andelen förnybar energi i Kina. Projekten är en avgörande faktor för att minska Kinas beroende av produktion från fossila bränslen och öka den förnybara energin. Detta gör även att elpriset stabiliseras och förbättrar tillgängligheten av energi globalt.  De projekt vi investerat i är tredjepartsgranskade utav FN. 

Kina vindkraft beskuren

Zhangbei County, Hebeiprovinsen i Kina, Vindkraft

Vi har valt att investera i en vindkraftpark, där ungefär 200 vindsnurror producerar ungefär 438 550 000 kilowattimmar förnybar energi varje år (438 550 MWh). Genom att använda vind från denna park gentemot exempelvis kol minskas utsläppen med 395 000 ton koldioxid årligen. 

Byggandet, driften och underhållet av detta projekt skapar många jobb för lokalbefolkningen. De behöver också utbildas vilket skapar än mer arbetstillfällen och det gör att vindparken även stödjer den lokala ekonomin och minskar arbetslösheten.

Detta projekt bidrar till tre av de 17 globala målen (minst):
- Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)
- Hållbar energi för alla (mål 7)
- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)

Sichuan, biogas

På landsbygden i Sichuan använder många hushåll fortfarande toaletter i form av  ett hål i marken utanför sina hem. De lagrar även avföringen från boskap i öppna hål där det långsamt bryts ned till gödselmedel. De illaluktande öppna hålen genererar inte bara metanutsläpp utan utgör hälsorisk för både boskap och människor.

I hemmen används kol eller ved för uppvärmning till matlagning, att samla kvistar är tidsödande för familjemedlemmarna samtidigt som röken är skadlig att andas in och försämrar inomhusluften.

Detta projekt bidrar till att fattiga lantbrukare får en så kallad biogasuppsamlare. Hushållen får en egen Biogaskokare som omvandlar avfall till energi. Det gör att de får kontroll över sin egen energiförsörjning, de får både energi och gödselmedel. Dessutom förbättrar det luften både inomhus och utomhus. 

Detta är en riktigt bra och långsiktig energilösning för fattiga hushåll (de men en inkomst som är lägre än 500 Euro/år) som varar i många år. Tekniska servicestationer som är till hjälp för hushållen byggs upp som ger hushållen gratis tekniskt stöd.

Detta projekt bidrar till 8 av de 17 globala målen (minst):
- Ingen fattigdom
- God hälsa och välbefinnande
- God utbildning för alla
- Rent vatten och sanitet för alla
- Hållbar energi för alla
- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Minskad ojämlikhet
- Bekämpa klimatförändringarna

Globala målen 8

Biogas - en fantastisk uppfinning

Biogas är en förnybar energi som till största del består av metan. Gasen är en del av ett slutet kretslopp där samhällets avfall, som matrester, avloppsvatten och restprodukter blir till förnybara produkter som el, värme, växtnäring och drivmedel. Utredningar visar att investeringar i biogas ger störst klimatnytta per krona enligt Energigas Sverige. 

Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress