boo energi logo boo energi logo
Jumbo Klimatpositiv

All el du köper är
110 % klimatpositiv.

Miljö och hållbarhet

Vi på Boo Energi säljer 100 % miljömärkt el producerad enbart från förnyelsebara energikällor, vilket innebär att elen vi säljer innehåller noll gram CO2  och noll gram kärnbränsleavfall vid produktion. Trots detta har energin som alstras en påverkan på vårt klimat ur ett livscykelperspektiv, vilket gör att vi valt att även klimatkompensera för all el vi säljer.

För att kunna nå 1,5 graders målet måste vi alla hjälpas åt och vi har inte tid att vänta......

Vår el är alltid 100 % miljömärkt och 110 % klimatpositiv. 

Vår el kommer från enbart förnyelsebara energikällor. Sol, vind, vatten och biobränsle.

 Diagram till hemsidan mindre

Vi på Boo Energi tror på långsiktigt samhällsansvar och vi ska vara en aktiv del i att vända den negativa trenden av alla koldioxidutsläpp som sker globalt. Därmed har vi valt att klimatkompensera ytterligare för varje kWh vi säljer, vilket leder till att all el vi säljer får ett nettopositivt utsläppsvärde med 10%, mer känt som uttrycket klimatpositiv el. Resultatet blir en minskad global miljöpåverkan.

Klimatpositiv el.

Väldigt kort innebär klimatpositiv el, att vi klimatkompenserar för mer än vad som släpps ut, även ur ett livscykelperspektiv (det gäller all el som vi säljer). 

Vi har tagit fram en kort film som beskriver klimatpositiv el på 30 sekunder.

Favorit Klimatpositiv el

Nedan förklarar vi mer ingående hur det går till:.  

Ursprungsmärkning av el.

För att kunna garantera ursprunget på den el vi säljer måste vi köpa så kallade ursprungsgarantier (UG). UG är ett elektroniskt certifikat som visar hur och var den el vi säljer är producerad. Det är Energimyndigheten som godkänner vilka produktionsanläggningar som har rätt att få UG och det är även energimyndigheten som utfärdar UG.

All el vi säljer har vi köpt in ursprungsgarantier för.

Bäck

Klimatpåverkan.

Vi säljer alltid 100 % miljömärkt el, ändå har energin som alstras en påverkan på vårt klimat ur ett livscykelperspektiv. För att räkna ut våra utsläpp använder vi The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), som grund för uträkningarna. GHG-protokollet är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser.

Beräkningsmetoden används av företag som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. I GHG-protokollet mäts miljöpåverkan samt att den delas in i tre olika scope, vi skriver mer om detta längre ned på sidan.

Varför klimatkompenserar vi? 

Vi på Boo Energi tror som sagt på långsiktigt samhällsansvar och att vi aktivt måste vara en del i att vända den negativa trenden av alla globala koldioxidutsläpp.

Även fast vi säljer 100% miljömärkt el tillkommer utsläpp sett ur ett livscykelperspektiv, vilket har en negativ påverkan på vårt klimat. För Boo Energis valda energimix blir utsläppen 12,56 kg/MWh ur ett livscykelperspektiv.

För att täcka upp för beräknade livscykelutsläppen klimatkompenserar vi i två hållbarhetsprojekt. Projekten innebär att fossila bränslen byts ut mot förnyelsebara bränslen samtidigt som projekten ska ge en miljö, ekonomisk och social förbättring över tid. Projekten är Golden Standardcertifierade, och tredjepartgranskade av FN. Läs om projekten under ”Hur vi klimatkompenserar”.

Genom investeringarna blir Boo Energis utsläppsvärde noll (0) även ur ett livscykelperspektiv (Scope 3).

Vi anser att detta inte räcker. Därmed klimatkompenserar vi ytterligare i dessa projekt för varje kWh el vi säljer, vilket leder till att all el vi säljer får ett nettopositivt utsläppsvärde med 10%, mer känt som uttrycket 110% klimatpositiv el.

Resultatet blir minskad global miljöpåverkan.

Hur klimatkompenserar vi?

Vi har i år (2021)  valt att investera i vind- och solkraft i Indien. Elen som i projekten är 100 % miljömärkt går till Indiens statsnät och ersätter fossil energi som i huvudsak dominerar i Indien. Projekten är certifierade av Gold Standard*, som är en slags kvalitetsstämpel för projektet. 

Kina står för hälften av världens utsläpp och de är det land som släpper ut mest koldioxid i hela världen, därför valde vi att förra året (2020) investera i två projekt som minskar Kinas beroende av produktion från fossila bränslen och öka den förnybara energin. Det medför även att elpriset stabiliseras och förbättrar tillgängligheten av energi globalt. Projekten är så kallade Golden Standard* projekt som är tredjepartsgranskade av FN.

Vi vill öka medvetenheten och hoppas att våra insatser skapar förändring. 

* Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensation.

Här kan du läsa mer om de projekt vi investerat i 2021.   

Här kan du läsa mer om de projekt vi investerat i 2020.

Kina klimatpositiv 2

Beräkning av klimatpåverkan. 

För att beräkna utsläppsvärden av växthusgaser för elproduktion används den internationella redovisningsstandarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). GHG-protokollet är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. Beräkningsmetoden används av företag som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser.
I GHG-protokollet mäts miljöpåverkan samt att den delas in i tre olika scope:

Scope 1: Direkta GHG-utsläpp.
Innefattar verksamhetens direkta utsläpp från egenkontrollerade källor.

Scope 2: Indirekta GHG-utsläpp - produktion.
Består av indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla. För el betyder det koldioxidutsläpp och kärnkraftavfall som uppkommer under själva produktionen eller driften.

Alla de fyra produktionsslag Boo Energi säljer producerar 100% förnyelsebar el och tillhör Scope 2 vilket resulterar i 0% koldioxidutsläpp och kärnkraftsavfall.

Om man köper el utan UG-certifiering beräknas utsläppen enligt Nordisk Residualmix* (nordisk energimix) vars aktuella koldioxidutsläppsvärde är 338,5 kg/MWh.  

Scope 3: Andra indirekta GHG-utsläpp - livscykel.
Omfattar övriga indirekta utsläpp som uppkommer från källor som inte kontrolleras av företaget. När det gäller el innebär det alla utsläpp från en produktionsanläggnings livscykel (tillverkning, frakt, montering samt demontering av produktionsanläggning).

Sett i ett livscykelperspektiv, dvs vid tillverkning, frakt, montering samt demontering av produktions-anläggningen, alstras alltid energi för alla energikällor (Scope 3). Olika mycket beroende på energislag enligt tabellen nedan. Boo Energis energimix ger ett koldioxidutsläpp på 12,56 kg/MWh i Scope 3.

Förnyelsebart

Se hur vi räknat.

Förnybart, fossilfritt, fossilt. GHD, Golden Standard, residualmix, tredjepartsgranskat, residualmix, scope, klimatneutral, klimatpositiv, nettoutsläpp, växthusgaser, CO2, nettopositivt utsläppsvärde, miljömärkt, grönt och klimatsmart. Listan på ord som används när det kommer till klimat, miljö och hållbarhet kan göras lång. Vil du vill veta mer och se hur vi räknat, så kan du göra det här.

Skillnad mellan såld och levererad miljömärkt el.

Boo Energis ställningstagande är att all den el vi säljer ska produceras från förnyelsebara energikällor. På så sätt säkerställer vi att den mängd el vi säljer har en garanterad ursprungsmärkning (EECS-standard) från sol, vind, vatten eller biobränsle. . 

Det innebär dock inte att den el du får levererad till dig är producerad bara från förnyelsebara energikällor. Den el vi säljer blandas med all övrig el som säljs av andra elleverantörer. Om de valt en produktionsblandning som innehåller kärnkraft (inget CO2-utsläpp) och fossila bränslen, blir själva elleveransen till alla elanvändare en mix, oavsett vilken elklassificering Boo Energi säljer. 

Vad innebär Nordisk residualmix, även kallad Nordisk energimix. 

Har du en annan elleveranör (vi har enbart el från förnyelsebara energikällor) och inte gjort ett miljöval får du el från så kallade Nordisk residualmix. De är den elproduktion som blir över när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva miljöval. Andelen kärnkraft och fossilbaserad elproduktion är högre och därmed också utsläppen. Nordisk residualmix beräknas årligen av Energimarknadsinspektionen och är densamma för alla elhandlare i Sverige.

 

 

Boo Energi


Värmdövägen 657
Box 103
132 23 SALTSJÖ-BOO
08 - 747 51 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alla rättigheter Boo Energi 2016

Karta

Adress